Izolacja termiczna i akustyczna stropu międzykondygnacyjnego (perlitobetony) Izolacja termiczna i akustyczna stropu międzykondygnacyjnego za pomocą perlitobetonów

Izolacja termiczna i akustyczna stropu międzykondygnacyjnego
za pomocą perlitobetonów


Podłoga tradycyjna - grubość warstwy izolacyjnej do 10 cm


Przygotowanie podłoża:
 
Powierzchnię należy oczyścić z luźno związanych elementow, a następnie odkurzyć. Przymocować taśmę elastyczną w miejscach połączeń podłogi ze ścianami w celu zamortyzowania naprężeń destabilizujących podłogę. Taśma powinna nachodzić na powierzchnie boczne ściany do wysokości wylewki.
 

 

 
RECEPTURA - WYLEWKA PERLITOWA PTB 600
Składnik Jednostka miary Wersja1 Wersja2
Perlit EP-180 [l] 62,5 -
Perlit EP-150 [l] 62,5 125
Cement 32,5 R [kg] 35 35
Premix - podkład perlitowy [g]] 50 50
Woda [l] 27-30 37-40
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] 0,14 0,14
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 5,5-6,0 4,5-5,0
Masa objętościowa [kg/m3] 600 600
1 worek perlitu = 125 l
Mieszanie:
 
Wylewkę perlitową można mieszać w betoniarce lub za pomocą mieszadła koszykowego.
 
Poszczególne składniki należy dodawać w kolejności:
 
woda - premiks - cement - perlit
 
Zaleca się wstępne wymieszanie premiksu oraz cementu wraz z wodą za pomocą mieszadła koszykowego. Konsystencja powinna być spieniona. Tak przygotowaną mieszankę dozujemy do betoniarki i dodajemy perlit. Czas mieszania nie powinien przekraczać 4-5 minut.
 
1 m3 perlitu = 0,80 - 0,85 m3 wylewki
 
Konsystencja gotowego perlitobetonu: PTB 600 - gęstoplastyczna masa
 


W celu ograniczenia możliwości powstania rys skurczowych zaleca się zastosowanie zbrojenia rozproszonego  wylewki, poprzez  dodanie  do  wylewki włókien  polipropylenowych  (długość  włókien: 6-12 mm). Poprawę własności aplikacyjnych wylewki uzyskuje się poprzez dodanie plastyfikatora do betonu.

Sposób użycia:

Ułożenie wylewki powinno być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, tak jak w przypadku tradycyjnych wylewek betonowych. Minimalna grubość wylewki 4-5 cm.

Temperatura stosowania:

Temperatura podłoża i otoczenia od + 5ºC do + 30ºC.

Podłoga tradycyjna - grubość warstwy izolacyjnej powyżej 10 cm

Jeżeli grubość warstwy izolacyjnej przekracza 10 cm wtedy izolację wykonujemy w 2 etapach:
- podkład perlitowy - Perlitobeton PTB 300
- wylewka perlitowa - Perlitobeton PTB 600

 

Przygotowanie podłoża:
 
Powierzchnię należy oczyścić z luźno związanych elementow, a następnie odkurzyć. Przymocować taśmę elastyczną w miejscach połączeń podłogi ze ścianami w celu zamortyzowania naprężeń destabilizujących podłogę. Taśma powinna nachodzić na powierzchnie boczne ściany do wysokości wylewki.
 

 

Receptury:
Składnik Jednostka miary Podkład perlitowy PTB 300 Wylewka perlitowa PTB 600
Perlit EP-180 [l] 125 62,5
Perlit EP-150 [l] - 62,5
Cement 32,5 R [kg] 19 35
Premix - podkład perlitowy [g]] 50 -
Premix - wylewka perlitowa [g]] - 50
Woda [l] 20-23 27-30
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] 0,07 0,14
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 1,3-1,5 5,5-6,0
Masa objętościowa [kg/m3] 300 600
1 worek perlitu = 125 l
Mieszanie:
 
Zarówno podkład, jak i wylewkę perlitową można mieszać w betoniarce lub za pomocą mieszadła koszykowego.
 
Poszczególne składniki należy dodawać w kolejności:
 
woda - premiks - cement - perlit
 
Zaleca się wstępne wymieszanie premiksu oraz cementu wraz z wodą za pomocą mieszadła koszykowego. Konsystencja powinna być spieniona. Tak przygotowaną mieszankę dozujemy do betoniarki i dodajemy perlit. Czas mieszania nie powinien przekraczać 4-5 minut. Wylewka może być położona bezpośrednio po związaniu podkładu.
 
1 m3 perlitu = 0,95 - 1,00 m3 podkładu
1 m3 perlitu = 0,80 - 0,85 m3 wylewki
 
Konsystencja gotowego perlitobetonu:
PTB 300 - półmokra (sypka wilgotna masa)
PTB 600 - gęstoplastyczna masa
 


W celu ograniczenia możliwości powstania rys skurczowych zaleca się zastosowanie zbrojenia rozproszonego wylewki, poprzez dodanie do wylewki włókien polipropylenowych (długość włókien: 6-12 mm). Poprawę własności aplikacyjnych wylewki uzyskuje się poprzez dodanie plastyfikatora do betonu. Włókien ani plastyfikatora nie stosuje się do podkładu pod wylewkę.

Sposób użycia:

Ułożenie wylewki powinno być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, tak jak w przypadku tradycyjnych wylewek betonowych. Minimalna grubość wylewki 4-5 cm.

Temperatura stosowania:

Temperatura podłoża i otoczenia od + 5ºC do + 30ºC.